Twoją Szansą Wyższe Kwalifikacje - III edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o.

Opublikowano: 05.12.2011r.

Projekt pn. „Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ,realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo – Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2013 r. , na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada przeszkolenie 335 dorosłych osób pracujących w tym minimum 63 kobiety, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego w powiatach  : skarżyskim, starachowickim lub koneckim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych , uzupełnieniem  lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy .

Osoby uczestniczące w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

-  zgłosić z własnej inicjatywy chęć zdobycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do

potrzeb  rynku pracy,

- posiadać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,powołania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia

lub umowy o dzieło,

-  zamieszkiwać na terenie powiatu objętego projektem,

-  posiadać wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia i kursy zawodowe:

-  Księgowości komputerowej z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie.

-  Prawa jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy +cysterny.

-  Magazyniera /zaopatrzeniowca, operatora wózka widłowego.

-  Operatora koparko-ładowarki.

-  Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B.

-  Pilarza, drwala, operatora pilarek spalinowych i pielęgnacji drzew.

-  Prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B.

-  Prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C.

-  Operatora koparki jednonaczyniowej III klasy.

-  Kwalifikacji wstępnych na przewóz osób.

-  Kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy.

-  Instruktora nauki jazdy.